Ph.d.-programudvalget

Udvalget har som sin primære opgave at foretage den faglige bedømmelse af ansøgninger om optagelse på forskeruddannelsen i biologi. Ved de halvårlige ansøgningsrunder indsender udvalget en prioriteret indstilling til det naturvidenskabelige fakultet som træffer den endelig afgørelse om optagelse i overensstemmelse med den økonomiske ramme som dekanen har udstukket. Udvalget er desuden ansvarlig for afholdelsen af kvalifikationseksaminer. Udvalgets formand forestår den daglige ledelse af forskeruddannelsen i biologi.

Medlemmer og formand udpeges af prodekanen for talent i dialog med instituttet. Videnskabelige medlemmer og formanden vælges for en periode på hhv. 3 og 4 år. Repræsentanter for de ph.d.-studerende udpeges for en 1-årig periode af instituttets sektionsledere i dialog med instituttets ph.d.-studerende.

Udvalgets primære opgave er at bedømme ansøgninger om optagelse på forskeruddannelsen i Biologi. Ph.d.-studerende i udvalget, samt ph.d.-programsekretæren, deltager ikke i bedømmelser af ansøgninger og behandling af personsager.

Ph.d.-programudvalgets medlemmer og udpegningsperiode (Januar 2023):

Formand

Videnskabelige medlemmer

Ph.d.-repræsentanter (2023/2024):

Ph.d.-programsekretær (mødeindkalder og referent)