Web support

Ønsker man redaktør- adgang til bio.au.dk i forbindelse med oprettelse af nye hjemmesider, skal man kontakte Anne Mehlsen.

Når det er fastlagt hvor siderne skal lægge, vil Anne Mehlsen give adgang til dertil samt dertilhørende mappe i fillisten.

Anne Mehlsen vil på et møde med den nye redaktør, gennemgå de mest elementære vejledninger i TYPO3. Alle vejledninger til systemet findes på siden typo3.au.dk.

Ved oprettelse af sider på enten projects.au.dk, projekter.au.dk eller conferences.au.dk bedes man kontakte Anne Mehlsen.


Retningslinjer for projektsider

Ledelsen har fastsat følgende retningslinjer vedr. projektsider (inkl. forskningsgrupper og centre).

 

Alle forskere er forpligtet til at vedligeholde og løbende opdatere projektsider (oprettet under bio.au.dk i TYPO3). Siderne skal som minimum vedligeholdes på engelsk. Der vil ca. hvert halve år blive fulgte op på om siderne vedligeholdes og der vil blive ryddet op i ikke opdateret indhold og sider.

Sekretariatet kan i nogen udstrækning hjælpe med opsætning af siderne og upload af indhold. De enkelte forskergrupper vil imidlertid også selv skulle sørge for opsætning og upload af indhold. Opsætning og vedligehold af centersider varetages af centerkoordinatorerne tilknyttet det enkelte center.

Support tilknyttet sekretariatet: Anne Mehlsen, Henriette Svejgaard og Dennis Pedersen.

De enkelte projektsider og sider for forskningsgrupper og centre bør som minimum indeholde:

  • En overordnet beskrivelse af projektet/gruppen/centeret inkl. bevillingsgiver og medlemmer af gruppen/projektdeltagere
  • Relevant kontaktinformation
  • Relevante links til publikationer, samarbejdspartnere og infrastruktur

Billeder og samtykkeerklæringer

Alle billeder på AU’s hjemmesider skal være ledsaget af en fotograf.

Ifølge Ophavsretten må vi ikke anvende andre kilders informationsmateriale (billeder, videoer, artikler, grafer etc.) uden tilladelse og angivelse af denne.

Optræder der personer på billederne, så sørg for også at få tilladelse til offentliggørelse af billederne på vores hjemmesider (bio.au.dk, bio.staff.au.dk og studerende.au.dk/studier/fagportal/biologi/ ) i form af en underskrift på samtykkeerklæringen. En samtykkeerklæring kan gælde for flere billeder. På erklæringen skrives også fotografens navn.
Samtykkeerklæringen indeholder også information vedr. evt. tilbagekaldelse af billeder. Derfor skal denne altid bruges.

Fremsend en mail indeholdende vedhæftede billeder samt samtykkeerklæring for billederne til Anne Mehlsen, som sørger for journalisering. Mailen skal indeholde information om, på hvor billederne skal offentliggøres.

Instituttet skal altid kunne dokumentere, at vi har indhentet samtykke for billedbrug.

Samtykkeerklæring (Dansk)

Statement of consent (Engelsk)  

AU er omfattet af Tilgængelighedsloven. Dette betyder bl.a., at hjemmesiden skal være tilgængelig for så mange brugere som muligt, heriblandt brugere med forskellige handicaps. Synshandicappede skal have mulighed for at få billedet læst op, derfor skal billedet på hjemmeside have en beskrivelse.

Billedbeskrivelse